About English800.

* English800 היא השיטה היעילה ביותר לשיפור הבנת הנקרא והרחבת אוצר המילים.

* מילים חדשות מוצגות לפי סדר שכיחותן בשפה, לכן:

תלמדו מילים נפוצות בשפה לפני שתלמדו מילים נדירות

* כל משפט מציג מילה חדשה אחת לכל היותר

* כל מילה חדשה תוצג בהמשך במרווחים הולכים וגדלים:

לכן, אם הוצגה מילה חדשה,

היא תוצג שוב לאחר כ4, 8, 16... משפטים, וכן הלאה

* באופן זה מייושמת "שיטת המרווחים הגדלים":

"שיטת המרווחים הגדלים" = שיטה מוכחת לשימור בזכרון לטווח ארוך